Rreth Nesh

Enti Shtetëror i Farërave dhe Fidanëve (ESHFF), me seli në Tiranë, është institucion në varësi të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural me financim nga buxheti i shtetit.

ESHFF, ka për qëllim mbrojtjen e interesave të fermerit.

Enti Shtetëror i Farërave dhe Fidanëve (ESHFF), me seli në Tiranë, është institucion në varësi të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural me financim nga buxheti i shtetit dhe ka si objekt të punës së tij zbatimin e kërkesave të Ligjit nr. 10416, datë 7.4.2011, “Për materialin mbjellës dhe shumëzues bimor”, si dhe të akteve nënligjore, të miratuara, në zbatim të tij.

ESHFF, ka për qëllim mbrojtjen e interesave të fermerit, shtimin e materialit mbjellës dhe shumëzues bimor, shtimin e varieteteve të reja në treg, rritjen e treguesve cilësorë të materialit mbjellës qe tregtohet, si edhe për të siguruar një konkurence të ndershme tregu.

Ne monitorojmë rrjetin zonal për provat krahasuese për testim të cilave u nënshtrohen varietetet e reja të prodhuara në vend ose të importuara për riprodhim, shumëzim e tregtim. Mbi bazën e rezultateve të provave krahasuese dhe metodave laboratorike bën vlerësimin dhe regjistrimin në Katalogun Kombëtar(KK).

Bashkëpunojmë me organizmat ndërkombëtare UPOV, CPOV OECD ISTA, si edhe me institucionet homologe të BE, për përditësimin e kritereve unnifikuese që aplikohen për testimin dhe çertifikimin e materialit mbjellës dhe shumëzues bimor.

Përgjegjësitë

Ndjek procedurat për të gjitha hallkat e prodhimit, riprodhimit, shumëzimit, përpunimit dhe ruajtjes së materialit mbjellës dhe shumëzues bimor deri në vendosjen e tij në treg

Monitoron rrjetin zonal për provat krahasuese për testim të cilave u nënshtrohen varietetet e reja të prodhuara në vend ose të importuara për riprodhim, shumëzim e tregtim. Mbi bazën e rezultateve të provave krahasuese dhe metodave laboratorike bën vlerësimin dhe regjistrimin në Katalogun Kombëtar(KK).

Kryen analizat laboratorike, në Laboratorin e Testimit të Farërave, për treguesit cilësorë të farës, për të gjitha mostrat për qëllim certifikimi, për të kryer analiza rrisku për material mbjellës shumëzues bimor i ardhur nga importi . Kryen analizat laboratorike, për të gjitha mostrat e ardhura nga pikat zonale të testimit për ato tregues që testohen

Shërbimet

01

Shko tek shërbimi

APLIKIM PËR AUTORIZIM PËR NXJERRJEN E ETIKETAVE TË FURNIZUESIT DHE CERTIFIKATËN E ORIGJINËS PËR FIDANËT E SHARTUAR TË KATEGORISË STANDARD

02

Shko tek shërbimi

APLIKIM PËR AUTORIZIM PËR NXJERRJEN E ETIKETAVE TË FURNIZUESIT DHE CERTIFIKATËN E ORIGJINËS PËR KALEMAT, COPAT DHE FIDANËT E PASHARTUAR TË KATEGORISË STANDARD OSE TË CERTIFIKUAR

03

Shko tek shërbimi

APLIKIM PËR AUTORIZIM PËR NXJERRJEN E ETIKETAVE TË FURNIZUESIT DHE CERTIFIKATËN E ORIGJINËS PËR MATERIALET E SHUMËZIMIT CAC OSE I CERTIFIKUAR

04

Shko tek shërbimi

APLIKIM PËR AUTORIZIM PËR NXJERRJEN E ETIKETAVE TË FURNIZUESIT PËR MATERIALET E SHUMËZIMIT PËR FIDANËT ZBUKURUES (DEKORATIVË) TË CERTIFIKUAR

05

Shko tek shërbimi

APLIKIM PËR AUTORIZIM PËR RASTE TË VEÇANTA DHE PËRJASHTIME PËR CERTIFIKIMIN ZYRTAR

06

Shko tek shërbimi

APLIKIM PËR CERTIFIKATË ORIGJINE PËR FIDANËT E DRURËVE DEKORATIVË

07

Shko tek shërbimi

APLIKIM PËR CERTIFIKATË ZYRTARE DHE ETIKETIM PËR BIMËT INDUSTRIALE VAJORE

08

Shko tek shërbimi

APLIKIM PËR CERTIFIKATË ZYRTARE DHE ETIKETIM PËR FARAT E DRITHËRAVE

09

Shko tek shërbimi

APLIKIM PËR CERTIFIKATË ZYRTARE DHE ETIKETIM PËR FARAT E PATATEVE

10

Shko tek shërbimi

APLIKIM PËR CERTIFIKATË ZYRTARE DHE ETIKETIM PËR FARAT E PERIMEVE

11

Shko tek shërbimi

APLIKIM PËR CERTIFIKATË ZYRTARE DHE ETIKETIM PËR FARAT FORAGJERE

12

Shko tek shërbimi

APLIKIM PËR CERTIFIKATË ZYRTARE DHE ETIKETIM PËR FIDANËT DEKORATIVË

13

Shko tek shërbimi

APLIKIM PËR CERTIFIKATË ZYRTARE DHE ETIKETIM PËR FIDANËT E HARDHIVE

14

Shko tek shërbimi

APLIKIM PËR CERTIFIKATË ZYRTARE DHE ETIKETIM PËR FIDANËT E PEMËVE FRUTORE

15

Shko tek shërbimi

APLIKIM PËR CERTIFIKATË ZYRTARE DHE ETIKETIM PËR FIDANËT E PERIMEVE

16

Shko tek shërbimi

AAPLIKIM PËR RIETIKETIM DHE RIAMBALAZHIM

17

Shko tek shërbimi

AUTORIZIM IMPORTI TË VEÇANTA

18

Shko tek shërbimi

REGJISTRIMI I VARIETETEVE NË KATALOGUN KOMBËTAR

19

Shko tek shërbimi

TESTIMI I VARIETETIT, SPECIES OSE HIBRIDIT

Struktura adminstrative

Struktura administrative përbëhet nga anëtarë listuar si më poshtë.

Luiza Sallaku

Drejtori

Kontakt: luiza.sallaku@eshff.gov.al

Vlash Tirana

Përgj. Sekt Testimit

Kontakt: vlash.tirana@eshff.gov.al

Dorian Metaliu

Përgj, Sekt Certifikimit

Kontakt: dorian.metaliu@eshff.gov.al

Entela Lloshi

Përgj. Sekt Laboratorit

Kontakt: entela.lloshi@eshff.gov.al

Afërdita Pici

Përgj. Sekt Financës

Kontakt: aferdita.pici@eshff.gov.al

Organigrama e Institucionit

Organigrama e Entit Shtetëror të Farërave dhe Fidanëve.

Titullari i Institucionit

   Sektori i Çertifikimit      5 (1+4)

Sektori i Testimit të Varieteteve 4 (1+3)

Sektori i Laboratorit dhe Farërave 3 (1+2)

    Sektori i Financës        3 (1+2)

Kontakt

Mund të na gjeni fizikisht në adresën tonë pranë rrugës Siri Kodra në Tiranë, ose mund të na kontaktoni në adresën tonë të email si më poshtë.

Location:

Rr. Siri Kodra, Tirana, 132

Call:

+355 999 9999